Una associació és constitueix voluntàriament per tres o més persones.Interrogante-hi

La documentació que es requereix és la següent:

1- L’acord de constitució s’ha de formalitzar per escrit i ha de constar com a mínim:

•    El lloc i data de l’acta fundacional
•    La denominació i el domicili.
•    La voluntat de constituir l’associació que s’acredita amb la signatura de l’acta de tots els socis fundadors. En el cas de les persones jurídiques, s’ha d’acompanyar el certificat de l’acord amb la decisió corresponent.
•    Els estatuts de l’associació o federació (model d’estatuts AV)
•    Les aportacions al patrimoni inicial de l’associació.
•    La designació de les persones que han d’integrar l’òrgan de govern inicial.

2- Posteriorment s’han d’inscriure al Registre d’Associacions. (Anar a Tràmits)

3- Les associacions han de portar:

•    Llibre d’actes, que ha de contenir les actes de les reunions dels òrgans de govern, signades pel secretari i el vistiplau del president.
•    Llibre de registre d’associats actualitzat
•    Llibre diari, registrant els comptes relatius a l’entitat

4- Donar-se d’alta al Registre Municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes

  • Imprès de sol·licitud (original i còpia)
  • Acta fundacional (còpia)
  • Estatuts de l’entitat (còpia)
  • Número d’Identificació fiscal – NIF de l’entitat (còpia)
  • Resolució amb número de registre de la Dir.Gral. de Dret i Entitats Jurídiques o d’altres registres públics. (còpia)
  • Certificat de l’òrgan directiu o dels responsables de l’entitat en el cas que l’entitat sol.licitant sigui una delegació dins d’una altra entitat (original)

Les AV, com són persones jurídiques estan regulades per la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

Models oficials de sol·licituds per certificar la constitució, modificació o canvis de les AV i Federacions.