Poden fer-se sòcies totes les associacions veïnals de Terrassa.

La documentació que cal aportar és la següent:

□    Acta de l’Assemblea on s’acorda la integració a la Federació.
□    CIF
□    Un exemplar dels Estatuts.(Model d’estatuts d’AV)
□    Certificació d’inscripció en el Registre d’Associacions.
□    En el cas de les associacions el certificat del Secretari sobre el nombre de socis de l’entitat.
□    Programa d’activitats vigent.
□    Detall dels membres de la junta directiva.

Si teniu qualsevol dubte ompliu el formulari: